Uw zoekresultaten

Algemene voorwaarden

Laatst geupdate: februari, 19, 2021

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van Onze Service.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter heeft, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze voorwaarden:
  • Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij “zeggenschap” betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere stemgerechtigde effecten voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteiten .
  • Land refereert naar: Nederland
  • Bedrijf Bedrijf (in deze overeenkomst “het bedrijf”, “wij”, “ons” of “ons” genoemd) verwijst naar 88 Makelaars, Gedempte Burgwal 40, 2512 BV Den Haag.
  • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
  • Service verwijst naar de website.
  • Algemene voorwaarden (ook wel “Voorwaarden” genoemd) betekenen deze Algemene voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen u en het bedrijf met betrekking tot het gebruik van de service.
  • Sociale media-service van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde partij worden geleverd en die kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld door de service.
  • Website verwijst naar 88 Makelaars, bereikbaar via www.88makelaars.nl
  • U bedoelt de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot de Service of deze gebruikt, zoals van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze service en de overeenkomst die tussen u en het bedrijf van kracht is. Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en verplichtingen van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de service.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, heeft u geen toegang tot de service.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen onder de 18 de Service gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke informatie wanneer u de applicatie of de website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of worden beheerd door het bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als u deze algemene voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het bedrijf en een van zijn leveranciers onder enige bepaling van deze voorwaarden en uw exclusieve verhaalmogelijkheid voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door u is betaald via de service als u niets via de Service hebt gekocht.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is het bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy als gevolg van of op enigerlei wijze gerelateerd aan het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Service, software van derden en / of hardware van derden die met de Service wordt gebruikt, of anderszins in verband met enige bepaling van deze voorwaarden), zelfs als het bedrijf of een leverancier is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie zijn essentiële doel niet haalt.

“ZOALS HET IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” Disclaimer

De Service wordt aan u geleverd “ZOALS HET IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” en met alle fouten en gebreken zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, wijst het bedrijf, namens zichzelf en namens zijn gelieerde ondernemingen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, de uitvoering, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking tot het voorgaande, biedt het bedrijf geen garantie of toezegging en verklaart het op geen enkele manier dat de service aan uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn met of zal werken met andere software, applicaties, systemen of services, zonder onderbreking voldoen aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of foutloos zijn of dat fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het bedrijf, noch enige leverancier van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de dienst, of de informatie, inhoud en materialen of producten daarop inbegrepen; (ii) dat de Service ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of valuta van informatie of inhoud die via de Service wordt aangeboden; of (iv) dat de Service, zijn servers, de inhoud of e-mails die van of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, zoveel mogelijk worden toegepast onder de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht

De wetten van het land, met uitzondering van de collisieregels, zijn van toepassing op deze voorwaarden en uw gebruik van de service. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, staats-, nationale of internationale wetten.

Oplossing van geschillen

Als u zich zorgen maakt of een geschil heeft over de Service, gaat u ermee akkoord om eerst het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers van de Europese Unie (EU)

Als u een consument van de Europese Unie bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waar u woont.

Scheidbaarheid en afstand
Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt geacht, wordt deze bepaling gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zoveel mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Afstand doen

Behalve zoals hierin bepaald, zal het niet uitoefenen van een recht of het eisen van de nakoming van een verplichting onder deze voorwaarden geen invloed hebben op het vermogen van een partij om een ​​dergelijk recht uit te oefenen of een dergelijke prestatie op enig moment daarna te eisen, noch zal het de afstand doen van een inbreuk een afstandsverklaring vormen. van elke volgende inbreuk.

Vertaalinterpretatie

Deze algemene voorwaarden zijn mogelijk vertaald als we ze via onze service aan u beschikbaar hebben gesteld. U gaat ermee akkoord dat de originele Engelse tekst voorrang heeft in geval van een geschil.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen we redelijke inspanningen leveren om dit ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële verandering inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven gebruiken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de dienst.

Neem contact op

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: [email protected]

Vergelijk aanbiedingen